ERROR! Java Script is disable!
Regulamin, Pliki cookie i Polityka prywatności | MyPraca
Trwa ładowanie...

Regulamin serwisu internetowego MyPraca.pl

Wszystkie Osoby fizyczne i prawne korzystające z serwisu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Warunki handlowe („Warunki Programu Ogłoszenia MyPraca”) udostępniane są w momencie rejestracji wszystkim użytkownikom indywidualnym (osobom fizycznym) i Firmom (łącznie zwanym „Użytkownikiem”) pragnącym wykupić Ogłoszenie lub Usługi Sieciowe. Niniejsza strona określa Regulamin korzystania („Regulamin”), zgodnie z którym mogą Państwo („Państwo”) korzystać z witryny MyPraca i oferowanych przez nią usług MyPraca. MyPraca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, zamieszczając poprawioną wersję w niniejszym serwisie.

1.KORZYSTANIE Z SERWISU

Korzystając z Serwisu i Usług MyPraca, zobowiązują się Państwo do przestrzegania niniejszego Regulaminu i dodatkowych warunków dotyczących usług i informacji pozyskiwanych od osób trzecich. Serwis pomaga Osobom fizycznym w znalezieniu pracy i zaprezentowaniu posiadanych umiejętności oraz doświadczenia. Serwis umożliwia też Firmom zamieszczanie Ofert Pracy i przeglądanie CV w trybie online, w celu rekrutacji potencjalnych pracowników. W CV zamieszczonych w serwisie nie powinny się znaleźć jakiekolwiek dane osobowe, i Osoby fizyczne zobowiązane są przestrzegać tego wymogu. Państwa Nazwisko i Dane kontaktowe pozwolą Firmom skontaktować się z Państwem z pominięciem etapu formularza kontaktowego zawierającego informacje poufne. Nie odpowiadamy za treść CV. Informacje zamieszczone w serwisie można przeglądać, drukować i pobierać wyłącznie dla określonych powyżej celów, lecz nie dla jakichkolwiek innych celów prywatnych lub handlowych. Materiałów zamieszczonych w serwisie nie można kopiować, wyświetlać, przesyłać pocztą elektroniczną lub faksem, przekazywać ani publikować. MyPraca lub jej dostawcy są właścicielami wszelkich praw autorskich, znaków handlowych, praw dostępu do baz danych i innych praw własności intelektualnej do serwisu i materiałów dostępnych w serwisie. Korzystanie z serwisu nie oznacza przejęcia jakichkolwiek praw własności do powyższych materiałów.MyPraca ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszeń bez podania przyczyn, a także uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z serwisu. MyPraca ma prawo zakończyć okres próbny bez wcześniejszego powiadomienia i odebrać wszystkie przyznane bezpłatne kredyty.

2.USŁUGI MYPRACA

Usługi i informacje zamieszczone w serwisie przez nas i/lub przez naszych dostawców wspierają proces rekrutacji. Ani my, ani nasi dostawcy, nie gwarantujemy ich prawdziwości ani powodzenia podejmowanych przez Państwa wysiłków. Jeżeli informacje podane w serwisie mogą spowodować szkodę lub stratę, należy je zweryfikować.

Ogłoszenia i oferty zamieszczone w serwisie MyPraca nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3.WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

MyPraca nie udziela jakichkolwiek gwarancji ani innych zapewnień dotyczących obsługi, jakości ani funkcjonalności serwisu. Dostęp do serwisu może zostać przerwany, ograniczony lub opóźniony z różnych przyczyn. MyPraca nie udziela też jakichkolwiek gwarancji ani innych zapewnień odnośnie ofert, ogłoszeń bądź treści materiałów zamieszczonych w serwisie, ich prawdziwości, kompletności, braku ograniczeń czasowych lub przydatności do określonego celu.MyPraca nie odpowiada wobec Państwa za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, wynikowe, wymierne lub inne wynikające z przeniesienia z niniejszego serwisu do Państwa systemów komputerowych jakichkolwiek wirusów, „robaków”, trojanów bądź innych tego typu programów, przy czym szkody te obejmują (w szczególności) utracone zyski, przerwy w działalności gospodarczej, utratę całości lub części oprogramowania lub danych przechowywanych w systemie komputera lub w innym miejscu.MyPraca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, treść, kompletność, legalność, wiarygodność, użyteczność lub dostępność informacji bądź materiałów wyświetlonych w wynikach MyPraca lub zamieszczonych w serwisie MyPraca przez osoby trzecie. MyPraca nie odpowiada za jakiekolwiek materiały lub informacje usunięte, nie zapisane, nie dostarczone lub dostarczone niepunktualnie. W pełnym zakresie dopuszczonym przepisami prawa, MyPraca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w szczególności szkody finansowe, utracone projekty, utracone zyski i inne szkody wynikowe) wynikające z postanowień umownych, spowodowane czynem niedozwolonym bądź w inny sposób w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Serwisu lub jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie MyPraca, lub wynikające z jakichkolwiek działań bądź decyzji podjętych w wyniku korzystania z MyPraca lub wspomnianych powyżej materiałów.

USŁUGI OFEROWANE PRZEZ MYPRACA, A TAKŻE WSZYSTKIE MATERIAŁY, INFORMACJE I PRODUKTY ZAWARTE W USŁUGACH MYPRACA ŚWIADCZONE SĄ W AKTUALNYM STANIE, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. MYPRACA ORAZ JEJ LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ, W NAJPEŁNIEJSZYM DOPUSZCZONYM PRAWEM ZAKRESIE, ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI WYRAŻONYCH, DOROZUMIANYCH I USTAWOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI. MYPRACA I JEJ LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU BEZPIECZEŃSTWA, WIARYGODNOŚCI, TERMINOWOŚCI I REALIZACJI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MYPRACA. MYPRACA I JEJ LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK INFORMACJE LUB PORADY POZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG MYPRACA. MYPRACA I JEJ LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK TOWARY LUB USŁUGI POZYSKANE LUB REKLAMOWANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG MYPRACA LUB OTRZYMANE ZA POŚREDNICTWEM JAKICHKOLWIEK LINKÓW PODANYCH PRZEZ MYPRACA, A TAKŻE ZA JAKIEKOLWIEK INFORMACJE LUB PORADY OTRZYMANE ZA POŚREDNICTWEM JAKICHKOLWIEK LINKÓW PODANYCH W USŁUGACH MYPRACA.PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI, ŻE MATERIAŁY LUB DANE POBIERAJĄ PAŃSTWO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU MYPRACA NA WŁASNE RYZYKO, I ŻE PONOSZĄ PAŃSTWO WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA NALEŻĄCE DO PAŃSTWA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH W WYNIKU POBRANIA TAKICH MATERIAŁÓW LUB DANYCH.PRZEPISY NIEKTÓRYCH PAŃSTW NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI DOROZUMIANYCH, I W TAKIEJ SYTUACJI WYŁĄCZENIA TE NIE OBOWIĄZUJĄ. OBOWIĄZUJĄCE W PAŃSTWA KRAJU PRZEPISY MOGĄ NADAWAĆ TEŻ INNE UPRAWNIENIA, KTÓRE BĘDĄ RÓŻNE DLA RÓŻNYCH SYSTEMÓW PRAWNYCH.

4.OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nasza odpowiedzialność i odpowiedzialność naszych dostawców za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Państwa, w wyniku korzystania z niniejszego serwisu ograniczona jest do faktycznych szkód bezpośrednich, oprócz przypadków oszustwa, z wyłączeniem utraty przyszłych dochodów, zysków lub perspektyw, a także szkód wynikowych lub spekulacyjnych. Zgodnie z przepisami prawa wyłączenie to nie dotyczy przypadku zgonu lub uszkodzeń ciała spowodowanych naszym zaniedbaniem.MYPRACA ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKÓW W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM, NIEWŁAŚCIWYM KORZYSTANIEM LUB ZAUFANIEM WOBEC SERWISU MYPRACA. TAKIE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEJ UMOWY LUB JEJ PRZEDMIOTU STOSUJE SIĘ DO ODSZKODOWANIA ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WYNIKOWE, WYMIERNE I DO ODSZKODOWANIA RETORSYJNEGO, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ROSZCZENIE TO WYNIKA Z GWARANCJI, UMOWY, PRAWA DELIKTOWEGO (W TYM ZANIEDBANIA) LUB Z INNYCH ŹRÓDEŁ (NAWET JEŻELI MYPRACA LUB JEJ LICENCJODAWCY ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI ROSZCZEŃ O TAKIE ODSZKODOWANIE). TAKIE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI STOSUJE SIĘ BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY SZKODA WYNIKA Z WYKORZYSTANIA, NIEWŁAŚCIWEGO WYKORZYSTANIA LUB POLEGANIA NA USŁUGACH MYPRACA, Z POLEGANIA NA INFORMACJACH ZAMIESZCZONYCH W SERWISIE MYPRACA LUB SZKODY WYNIKAJĄCEJ Z TAKICH INFORMACJI, Z NIEMOŻNOŚCI SKORZYSTANIA Z USŁUG MYPRACA BĄDŹ Z PRZERWY, ZAWIESZENIA BĄDŹ ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZEZ MYPRACA (W TYM SZKODY PONIESIONE PRZEZ OSOBY TRZECIE). OGRANICZENIE TO DOTYCZY TAKŻE SZKÓD PONIESIONYCH W WYNIKU INNYCH USŁUG LUB PRODUKTÓW OTRZYMANYCH LUB REKLAMOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG MYPRACA LUB OTRZYMANYCH ZA POŚREDNICTWEM JAKICHKOLWIEK LINKÓW PODANYCH W USŁUGACH MYPRACA, A TAKŻE W ZWIĄZKU Z INFORMACJAMI LUB PORADAMI OTRZYMANYMI LUB REKLAMOWANYMI ZA POŚREDNICTWEM USŁUG MYPRACA LUB OTRZYMANYMI ZA POŚREDNICTWEM JAKICHKOLWIEK LINKÓW PODANYCH W USŁUGACH MYPRACA. OGRANICZENIE TO DOTYCZY TAKŻE KOSZTÓW POZYSKANIA TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, UTRACONYCH ZYSKÓW LUB UTRACONYCH DANYCH. OGRANICZENIE TO DOTYCZY TEŻ ŚWIADCZENIA LUB BRAKU ŚWIADCZENIA USŁUG MYPRACA LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB PRODUKTÓW ZAMIESZCZONYCH W USŁUGACH MYPRACA, LUB Z NIMI ZWIĄZANYCH. OGRANICZENIE TO STOSUJE SIĘ NIEZALEŻNIE OD NIEMOŻNOŚCI REALIZACJI WAŻNEGO CELU OGRANICZONEGO ŚRODKA NAPRAWCZEGO, W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRAWEM.PRZEPISY NIEKTÓRYCH PAŃSTW NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD WYNIKOWYCH LUB UBOCZNYCH, I W TAKIEJ SYTUACJI WYŁĄCZENIA TE NIE OBOWIĄZUJĄ.Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, MyPraca ani jej licencjodawcy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za opóźnioną realizację usługi lub jej brak w związku z działaniem siły wyższej lub przyczynami niezależnymi od MyPraca, w tym za usterki internetu, usterki sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych lub innego sprzętu, strajki, konflikty pracownicze, zamieszki, powstania, niepokoje społeczne, braki siły roboczej lub materiałów, pożar, powódź, gwałtowna burza, wybuchy, działania siły wyższej, wojna, działania rządu, decyzje sądów lub trybunałów krajowych i zagranicznych, zaniedbania osób trzecich, lub brak bądź przerwy w dostawie ciepła, oświetlenia lub klimatyzacji.

5.LINKI DO SERWISÓW ZEWNĘTRZNYCH

MyPraca zawiera wiele linków do serwisów zewnętrznych i nie ponosi odpowiedzialności za treść takich witryn ani nie ma na nią wpływu. Informacje zamieszczone w MyPraca lub dostępne z MyPraca za pośrednictwem linków hipertekstowych udostępniane są bez odpowiedzialności ze strony MyPraca. MyPraca nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z informacji zamieszczonych w serwisie MyPraca lub dostępnych za jego pomocą (w tym z tytułu zaniedbania).

6.ZMIANY

MyPraca ma prawo zmienić usługi opisane w niniejszej witrynie lub zrezygnować z ich świadczenia bez konieczności wcześniejszego powiadamiania. Usługi oferowane przez MyPraca Użytkownikom są w pełni bezpłatne, i MyPraca nie jest zobowiązana do dalszego świadczenia usług oferowanych w tym serwisie. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, MyPraca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub przerwania świadczenia usługi, z dowolnych przyczyn, na rzecz danego Użytkownika.

7.INFORMACJE I WIADOMOŚCI E-MAIL PRZESŁANE LUB ZAMIESZCZONE PRZEZ PAŃSTWA

Proszę sprawdzić, czy informacje przesłane przez Państwa do serwisu MyPraca lub innego Użytkownika są prawdziwe, czy nie naruszają one praw innych osób (jak prawa autorskie), czy nie są one oszczercze, czy nie zawierają treści obscenicznych, pogróżek, wyzwisk, nadużyć, nie stanowią oszustwa ani przestępstwa, czy nie naruszają praw innych osób i czy nie są niezgodne z prawem. MyPraca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Użytkownika lub osoby trzecie jakichkolwiek informacji pochodzących od użytkownika lub osób trzecich, do których dotarli państwo bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem niniejszej witryny. Jeżeli odpowiadają Państwo na jakąkolwiek ofertę, ogłoszenie lub CV za pośrednictwem serwisu MyPraca, wyrażają Państwo zgodę, by MyPraca monitorowała treść wiadomości e-mail przesyłanych za pośrednictwem witryny.

8.STRATY SPOWODOWANE NIEUPOWAŻNIONYM DOSTĘPEM DO PAŃSTWA DANYCH

Przyjmują Państwo ryzyko, że dane przekazywane drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny lub w inny sposób mogą zostać przechwycone przed dotarciem do adresata lub nieupoważnione osoby trzecie mogą uzyskać do nich dostęp, i że dane te mogą być wykorzystane dla celów niezgodnych z prawem przez te osoby trzecie. MyPraca nie ma obowiązku zapewnić ochrony przed takim działaniem osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, wynikowe, wymierne bądź inne związane z przechwyceniem danych przez osoby trzecie lub uzyskaniem przez nie dostępu do takich danych w dowolny sposób.

9.OCHRONA DANYCH

Wszelkie informacje zamieszczone przez użytkowników serwisu objęte są polityką prywatności. Informacje zamieszczone przez osoby trzecie przyjmowane są w dobrej wierze i można z nich korzystać, lecz Użytkownicy mają możliwość zablokowania dostępu do takich informacji.Potwierdzam, że wedle mojej wiedzy, informacje zarejestrowane przeze mnie są poprawne i że podałem/am je dobrowolnie. Podając dane kontaktowe wyrażam zgodę, by zostały one wykorzystane do rejestracji i innych celów związanych ze znalezieniem mi zatrudnienia lub pracownika i przekazane wybranym osobom trzecim, zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi baz danych.Akceptując niniejszy regulamin wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204).Upoważniam serwis MyPraca, jego partnerów, agentów i podmioty powiązane do przesyłania mi za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, powiadomień i reklam. Opcję otrzymywania wiadomości od partnerów, agentów i podmiotów powiązanych serwisu MyPraca mogę zablokować bezpośrednio ze swojego konta w serwisie MyPraca.

10.PRYWATNOŚĆ

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady ochrony prywatności Użytkowników określa dokument pt. „Polityka prywatności”.

11.INFORMACJE PODANE W PROFILU I CV

Poprosimy Państwa o podanie pewnych informacji, które wykorzystamy w serwisie. Będzie to Państwa imię i nazwisko, dane kontaktowe, kategorie i regiony, kategorie i regiony powiadomień e-mail, adresy e-mail zaproszonych osób i CV, które można przesłać do sieci i tworzyć w trybie online. Po dokonaniu aktywacji Firmy, w drodze wyszukiwania informacji online, będą mogły oglądać, drukować i pobierać podane przez Państwa informacje. Wśród tych firm znaleźć się mogą osoby bezpośrednio odpowiedzialne za rekrutację w firmie, konsultanci ds. zatrudnienia lub inne organizacje zarejestrowane w serwisie. To Państwo odpowiadają za poprawność i prawdziwość danych w CV. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść CV utworzonych online lub przesłanych, i ich weryfikacja należy do Państwa.PAŃSTWA AKTUALNY PRACODAWCA MOŻE BYĆ FIRMĄ ZAREJESTROWANĄ W SERWISIE MYPRACA LUB KLIENTEM AGENCJI ZATRUDNIENIA KORZYSTAJĄCEJ Z NASZEGO SERWISU. MYPRACA NIE MOŻE OGRANICZYĆ DOSTĘPU FIRM LUB AGENCJI DO CV ZAMIESZCZONYCH W NASZEJ BAZIE DANYCH I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TEGO TYTUŁU. MOGĄ PAŃSTWO TYMCZASOWO ZABLOKOWAĆ UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI OSOBOWYCH ZALEŻNIE OD WYMOGÓW ZATRUDNIENIA. W SERWISIE MYPRACA NALEŻY SIĘ NAJPIERW ZAREJESTROWAĆ, PODAJĄC ADRES E-MAIL I HASŁO. UTWORZĄ PAŃSTWO SWÓJ PROFIL UŻYTKOWNIKA I ZAMIESZCZĄ CV, A MY ZAPISZEMY PODANE INFORMACJE W NASZYCH BAZACH DANYCH. WSZYSTKIE INFORMACJE MOŻNA W DOWOLNEJ CHWILI ZMIENIĆ LUB USUNĄĆ. MOŻNA ZABLOKOWAĆ MOŻLIWOŚĆ PRZEGLĄDANIA PAŃSTWA CV PRZEZ SPÓŁKI ZAREJESTROWANE W SERWISIE MYPRACA, JEŻELI NIE WYRAZILI PAŃSTWO NA TO ZGODY W CV. TO PAŃSTWO ODPOWIADAJĄ ZA AKTUALIZACJĘ CV I PODANIE (LUB BRAK) DANYCH KONTAKTOWYCH. PO PRZEJŚCIU W STAN NIEAKTYWNY PAŃSTWA CV NIE BĘDZIE PODAWANE W WYNIKACH I ZOSTANIE PRZENIESIONE DO ARCHIWUM, GDZIE POZOSTANIE DO CHWILI PONOWNEJ AKTYWACJI. W RAZIE POTRZEBY ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO USUNIĘCIA Z BAZY DANYCH PODANYCH PRZEZ PAŃSTWA INFORMACJI.
Warunki korzystania serwisu video MyPraca: MyPraca korzysta z usług Youtube. Użytkownik akceptuje, że wideo jest obsługiwany przez służby Youtube. Serwis video MyPraca jest równoznaczne z oświadczeniem, że film nie narusza warunków korzystania z usługi YouTube oraz że masz wszystkie prawa autorskie do tego filmu lub zgodę na jego przesłanie.

12.INFORMACJE PODANE W PROFILU I OFERCIE

Poprosimy Państwa o podanie pewnych informacji, które wykorzystamy w serwisie. Będzie to Państwa nazwa, dane kontaktowe, logo, kategorie i regiony, kategorie i regiony powiadomień e-mail, adresy e-mail zaproszonych osób i Państwa oferty, które można tworzyć w trybie online. Użytkownicy, w drodze wyszukiwania informacji online, będą mogli oglądać, drukować i pobierać podane przez Państwa informacje.W serwisie MyPraca należy się najpierw zarejestrować, podając adres e-mail i hasło. Utworzą Państwo swój profil użytkownika i jedną lub więcej ofert, a my zapiszemy podane informacje w bazach danych. Wszystkie informacje można w dowolnej chwili zmienić lub usunąć. To Państwo odpowiadają za aktualizację ofert i poprawność ich treści. Po przejściu w stan nieaktywny, Państwa oferta nie będzie podawana w wynikach wyszukiwania i zostanie przeniesiona do archiwum do chwili ponownej aktywacji. W razie potrzeby zastrzegamy sobie prawo usunięcia podanych przez Państwa informacji z bazy danych.
Warunki korzystania serwisu video MyPraca: MyPraca korzysta z usług Youtube. Użytkownik akceptuje, że wideo jest obsługiwany przez służby Youtube. Serwis video MyPraca jest równoznaczne z oświadczeniem, że film nie narusza warunków korzystania z usługi YouTube oraz że masz wszystkie prawa autorskie do tego filmu lub zgodę na jego przesłanie.

13.REJESTRACJA

Aby uzyskać dostęp do niektórych obszarów serwisu MyPraca muszą się Państwo zarejestrować jako członek. Zostając członkiem, zobowiązują się Państwo: (a) zamieszczać prawdziwe, dokładne, bieżące i kompletne informacje na własny temat, zgodnie z wymogami formularza rejestracji (wraz z adresem e-mail) oraz (b) zapewnić poufność hasła i nie wyrażać zgody na przeniesienie lub odsprzedanie możliwości korzystania lub dostępu do Witryny na rzecz osób trzecich. Odpowiadają Państwo za wszystkie przypadki wykorzystania Państwa profilu i hasła, bez względu na to, czy wyrazili Państwo na nie zgodę. MyPraca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, wynikowe, wymierne bądź inne wynikające z niewłaściwego wykorzystania Państwa hasła przez osoby trzecie.

14.WŁASNOŚĆ I PRAWA

MyPraca nie jest właścicielem informacji, danych, tekstów ani innych materiałów zamieszczonych przez osoby trzecie (łącznie zwanych „Materiałami”). Jednakże zamieszczając Materiały w dowolnej części witryny MyPraca, udzielają Państwo spółce MyPraca i wyznaczonym przez nią podmiotom bezpłatnej, niewyłącznej, nieodwołalnej licencji na wszystkie kraje świata, z możliwością udzielania podlicencji, na wykorzystanie, rozpowszechnianie, powielanie, modyfikację, adaptację, publikację, tłumaczenie i publiczne wyświetlanie takich Materiałów (w całości lub części) i do zamieszczania takich Materiałów w innych dziełach w dowolnym formacie i na dowolnym nośniku, także formacie i nośniku dotychczas nieznanym. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie bądź ujawnienie takich Materiałów.MyPraca jest właścicielem uprawnień dostępowych do baz danych i wszelkich innych praw autorskich i praw własności intelektualnej. Przyjmują Państwo do wiadomości, że nie zyskują Państwo żadnych praw dostępu do baz danych lub ich treści, i że niniejszy regulamin dotyczy jedynie możliwości skorzystania z baz danych i ich treści.

15.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

Zobowiązują się Państwo bronić, zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności MyPraca, a także jej podmioty powiązane, ich dyrektorów, członków zarządu, pracowników i przedstawicieli, z tytułu jakichkolwiek roszczeń, działań lub żądań, w szczególności zasadnych wynagrodzeń z tytułu wynajęcia prawników i księgowych w związku z (i) treściami dotyczącymi Użytkownika lub innymi materiałami zamieszczonymi przez Państwa w serwisie MyPraca, (ii) wykorzystaniem przez Państwa jakichkolwiek treści z MyPraca, (iii) naruszeniem przez Państwa warunków niniejszego Regulaminu.

16.POSTANOWIENIA OGÓLNE

MyPraca nie gwarantuje, że treści zawarte w serwisie MyPraca można przeglądać lub wykorzystywać poza terytorium Polski. Dostęp do treści zawartych w serwisie MyPraca może nie być legalny dla pewnych osób lub w pewnych państwach. Wchodząc na stronę MyPraca spoza terytorium Polski, robią to Państwo na własne ryzyko i to Państwo odpowiadają za zgodność z obowiązującymi w Państwa kraju przepisami.

17.OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

Niniejszy Regulamin podlega prawu Wielkiej Brytanii, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy brytyjskie.

18.OKRES OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE

Niniejszy Regulamin obowiązuje tak długo, jak długo pozostają Państwo Użytkownikiem serwisu MyPraca. MyPraca zastrzega sobie prawo wykorzystać wszelkie dostępne środki prawne, w szczególności usunięcie zamieszczonych przez Państwa informacji o Użytkowniku, z serwisu MyPraca i wyrejestrowanie Państwa lub zablokowanie możliwości dostępu do serwisu MyPraca i/lub innych usług świadczonych na Państwa rzecz przez spółkę MyPraca, w przypadku naruszenia przez Państwa postanowień niniejszego Regulaminu, lub jeżeli MyPraca nie będzie w stanie zweryfikować lub poświadczyć informacji podanych przez Państwa w serwisie MyPraca. Niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu pozostaną w mocy, również kiedy przestaną Państwo być użytkownikiem serwisu MyPraca, jak punkty 2-10 włącznie oraz 13 do 17 włącznie.

Niniejszy Regulamin stanowi wiążącą umowę pomiędzy Państwem a spółką MyPraca. Korzystając z niniejszej witryny zobowiązują się Państwo przestrzegać jego postanowienia.

REGULAMIN PROGRAMU OGŁOSZENIA MYPRACA

Niniejszy Regulamin Programu Ogłoszenia MyPraca („Regulamin”) stanowi umowę pomiędzy Państwem a „MyPraca”. „Państwo” oznacza osobę/firmę wymienioną w utworzonym przez Państwa koncie, a Państwa przedstawiciel – stronę upoważnioną do zawarcia niniejszej Umowy w Państwa imieniu. Oświadczają Państwo, że zostali Państwo upoważnieni do działania w imieniu osób trzecich, na rzecz których tworzą państwo ogłoszenia o pracy, CV i inne, a także do zawierania w ich imieniu wiążącej Umowy. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na:

1.PROGRAM

Korzystanie z Programu Ogłoszenia MyPraca („Program”) podlega wszystkim zasadom przyjętym przez MyPraca, a w szczególności Regulaminowi MyPraca. Zasady określone przez MyPraca mogą ulec zmianie w dowolnym czasie.Nabywając Ogłoszenia ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za: (a) słowa kluczowe, treść ogłoszenia i docelowe adresy URL, zarówno przekazane przez Państwa jak i na Państwa rzecz, (b) witryny bezpośrednio dostępne za pomocą adresu URL, oraz Państwa usługi lub Produkty (lub Serwisy). Zobowiązani są Państwo chronić hasło i ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za korzystanie z kont należących do Państwa lub do osób trzecich. MyPraca lub Partnerzy mogą zmienić, odrzucić lub usunąć Ogłoszenie bez podania przyczyn.

2.USUNIĘCIE OGŁOSZENIA

Mogą Państwo w trybie online usunąć dowolne ogłoszenie w dowolnej chwili. MyPraca może zrezygnować z Programu lub Regulaminu w dowolnym czasie, informując Państwa o tym fakcie. MyPraca może w dowolnym czasie wprowadzić zmiany do Programu lub niniejszego Regulaminu nie ponoszą odpowiedzialności z tego tytułu, a fakt korzystania przez Państwa z Programu po otrzymaniu powiadomienia o zmianie Regulaminu oznacza jego akceptację. Punkty 1, 2, 4, 5, 6 i 7 pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy.

3.UŻYCIE NIEDOZWOLONE

Nie będą Państwo wykonywać określonych poniżej czynności, ani nie upoważnią Państwo osób trzecich do: generowania automatycznych, fałszywych lub w inny sposób nieodpowiednich osłon lub kliknięć, reklamowania produktów nielegalnych, uczestnictwa w działalności nielegalnej lub fałszerstwach w jakimkolwiek stanie lub państwie, gdzie wyświetla się zamieszczone przez Państwa ogłoszenie. Oświadczają i gwarantują Państwo, że wszelkie podane przez Państwa informacje są poprawne i aktualne, że posiadają Państwo prawo do kopiowania, rozpowszechniania i wyświetlania Creative and Targets („Wykorzystanie”) i że przekazują te prawa na rzecz MyPraca i Partnerów, i że takie Wykorzystanie i witryny, których adresy podane są w zamieszczonych przez Państwa Ogłoszeniach (w tym przedstawione w nich usługi lub produkty) nie naruszają i nie zachęcają do naruszania jakichkolwiek praw. Naruszenie niniejszych zasad może prowadzić do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub usunięcia Państwa konta bez powiadomienia, a także powodować sankcje karne.

4.WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

MYPRACA WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI WYRAŻONYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW, WARTOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. MyPraca wyłącza wszelkie gwarancje dotyczące pozycjonowania, poziomów lub terminów: (i) kosztów każdego kliknięcia, (ii) współczynnika klikalności (click-through rate), (iii) dostawy odsłon na Majątku Partnera lub Majątku MyPraca, lub częściach takiego majątku, (iv) kliknięć lub (v) przekształcenia w Creative lub Target. Z WYJĄTKIEM KWOT ODSZKODOWANIA PŁATNYCH NA RZECZ OSÓB TRZECICH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY I ZAWINIONYCH PRZEZ PAŃSTWA NARUSZEŃ POSTANOWIEŃ PUNKTU 1, W PEŁNYM DOPUSZCZONYM PRAWEM ZAKRESIE: (a) ŻADNA ZE STRON NIE ZOSTANIE POCIĄGNIĘTA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD WYNIKOWYCH, WYMIERNYCH, POŚREDNICH, UBOCZNYCH I ODSZKODOWAŃ RETORSYJNYCH BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ROSZCZENIE TO WYNIKA Z UMOWY, PRAWA DELIKTOWEGO CZY TEŻ Z INNYCH ŹRÓDEŁ (NAWET W PRZYPADKU POWIADOMIENIA O MOŻLIWOŚCI ROSZCZEŃ O TAKIE ODSZKODOWANIE I NIEZALEŻNIE OD NIEMOŻNOŚCI REALIZACJI WAŻNEGO CELU OGRANICZONEGO ŚRODKA NAPRAWCZEGO, ORAZ (b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ ZE STRON WOBEC DRUGIEJ STRONY OGRANICZONA JEST DO KWOT PRZEKAZANYCH NA RZECZ LUB WYMAGALNYCH PRZEZ MYPRACA PRZEZ PAŃSTWA LUB OD PAŃSTWA Z TYTUŁU OGŁOSZEŃ SPONSOROWANYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ROSZCZENIA.

5.WARUNKI PŁATNOŚCI I OBOWIĄZUJĄCE STAWKI

Standardowa oferta pracy jest to oferta bezpłatna bez ograniczenia co do ilości ofert lub czasu ich publikacji.
Opcje płatne: Model rozliczenia za publikację ogłoszeń polega na opłacie za kliknięcia. Opłaty są pobierane, gdy zainteresowany użytkownik kliknie w tytuł ogłoszenia.
Opłatę za ogłoszenie należy uiścić z góry, przed otrzymaniem kliknięć i śladów zainteresowania ofertą. Wpłat na rachunek MyPraca można dokonywać w dowolnym momencie, a koszty będą potrącane z tej kwoty. Obsługa serwisu informuje użytkownika o malejącym saldzie na rachunku. W przypadku wyczerpania środków na rachunku ogłoszenia przestaną być wyświetlane do momentu dokonania kolejnej wpłaty.
Użytkownik, który nie wykorzysta środków bądź skasuje konto w serwisie, na którym posiada środki nie może domagać się żadnej rekompensaty za ich utratę a niewykorzystane środki przepadają.
Ze środków można korzystać wyłącznie na swoim koncie, do nabycia usług świadczonych przez serwis MyPraca.
Wszelkie próby wymiany środków pomiędzy użytkownikami oraz próby handlowania kredytem w celu uzyskania korzyści finansowych są zabronione i będą traktowane jako łamanie zasad niniejszego regulaminu. Raz zakupiony przez użytkownika kredyt nie może zostać sprzedany.
Należne kwoty naliczane są jedynie w oparciu o pomiary liczby kliknięć w MyPraca. Należne kwoty naliczane będą w oparciu o faktyczną liczbę kliknięć. Zwroty (jeżeli takowe zaistnieją) realizowane są wedle uznania MyPraca.
Jedyną podstawą naliczania opłat będą dane (rekordy) zapisane w systemie MyPraca. Dane te obliczane będą ze zwłoką. Są one widoczne po zalogowaniu się na własne konto w serwisie MyPraca. MyPraca zastrzega sobie prawo zmiany cen i kosztów usług wedle własnego uznania w dowolnym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia. MyPraca może w dowolnym czasie zmienić obowiązujące stawki opłat.
Przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę, że MyPraca może dzielić się informacjami dotyczącymi kart kredytowych i związanymi z nimi rachunkami i płatnościami z podmiotami działającymi w imieniu MyPraca, jak systemy typu PayU i/lub agencjami kredytowymi, realizującymi płatności na rzecz MyPraca i prowadzącego obsługę Państwa konta. MyPraca może także przekazywać informacje na potrzeby toczących się postępowań prawnych, jak wezwanie na świadka, nakaz rewizji i wyroki sądu, a także w celu dochodzenia i obrony swych praw, i oddalenia roszczeń. MyPraca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania lub ujawnienia takich informacji powyższym osobom trzecim.

6.OKRES OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z Dniem akceptacji i obowiązuje do chwili wypowiedzenia lub Daty wygaśnięcia, jeżeli została ona określona. Obie strony mogą wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej (także za pomocą wiadomości e-mail).

7.SKUTKI WYPOWIEDZENIA LUB USUNIĘCIA OGŁOSZENIA

Po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszej Umowy: (i) jeżeli będą Państwo nadal korzystać z Programu, obowiązywać będą warunki określone w niniejszej Umowie, jak gdyby Umowa ta nie wygasła lub nie została wypowiedziana (w szczególności dotyczy to zobowiązań do zapłaty kwot powstałych w związku z Programem); (ii) dopóki nie usuną Państwo ogłoszeń jak określono w punkcie 2, obowiązywać będą warunki określone w niniejszej Umowie, a Państwo zobowiązani będą do zapłaty kwot powstałych w związku z tymi ogłoszeniami; (iii) pozostaną Państwo odpowiedzialni za wszelkie kwoty niezapłacone w dniu wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy; (iv) każda ze stron zwróci drugiej stronie Informacje Poufne ujawnione przez drugą stronę; oraz (v) MyPraca może, wedle własnego uznania, zablokować lub usunąć Państwa konto z Programu.

8.CESJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

Strony mają prawo dokonać cesji praw i/lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, lub przenieść te prawa i zobowiązania w inny sposób, dopiero po uzyskaniu zgody drugiej strony, przy czym MyPraca ma prawo dokonać cesji praw i/lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, lub przenieść te prawa i zobowiązania w inny sposób, bez zgody drugiej strony na rzecz spółki zależnej lub holdingu MyPraca, lub nabywcy wszystkich lub znacznej części aktywów MyPraca.Zobowiązują się państwo zabezpieczyć i zwolnić MyPraca, jej agentów, podmioty zależne i licencjodawców z odpowiedzialności w przypadku roszczeń osób trzecich lub odpowiedzialności (w szczególności zasadnych honorariów prawników) wynikających z korzystania przez Państwa z programu, Targets, Creative oraz Usług, i z naruszenia postanowień Umowy.Całą korespondencję adresowaną do MyPraca należy przesyłać na email (kliknij na "Kontakt"). Korespondencja adresowana do Państwa zostanie przesłana na adres e-mail podany w Państwa koncie lub za pomocą wiadomości zamieszczonej w interfejsie Państwa konta, i uznaje się ją za doręczoną w chwili wysłania (w przypadku wiadomości e-mail) lub nie później niż po upływie 15 dni po zamieszczeniu (w przypadku wiadomości zamieszczonych w interfejsie Ogłoszeń MyPraca). Zwolnienie z odpowiedzialności w jednym przypadku nie stanowi zwolnienia w jakimkolwiek kolejnym przypadku.MyPraca oraz Partnerzy MyPraca nie są w świetle prawa partnerami bądź agentami, lecz niezależnymi podmiotami.

9.PRAWA OSÓB TRZECICH

Z wyjątkiem wyraźnych postanowień o przeciwnej treści, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ustanawia ani nie przenosi jakichkolwiek praw lub korzyści na rzecz jakichkolwiek osób innych niż strony niniejszej Umowy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI MYPRACA

 1. Usługobiorca, akceptując postanowienia Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę na warunkach określonych w Polityce Prywatności danych osobowych Usługobiorcy będącego osobą fizyczną niezbędnych w celu prawidłowej realizacji Umowy o świadczenie usług, wykorzystując w tym celu dane osobowe udostępnione Usługodawcy w procesie Rejestracji.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 3. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których wykaz może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:nazwisko i imię, rok urodzenia, numer PESEL i NIP, adres zamieszkania lub pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż podany adres podmiotu, email, strona internetowa, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, branża i region pracy, wynagrodzenie, poszukiwana pracy, historia zatrudnienia (firma, pozycja w firmie, wynagrodzenie), dane zawarte w CV lub w ofercie, referencja pracodawców (imię, nazwisko i opis).
 4. W zależności od rodzaju świadczonych Usług, Usługodawca uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zobowiązania.
 5. Usługodawca rejestruje adresy IP Usługobiorców, jak również informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usług, które to informacje zapisywane są w logach systemowych.
 6. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe, które nie są niezbędne do świadczenia Usług wyłącznie za uprzednią zgodą Usługobiorcy, wyrażoną po powiadomieniu przez Usługodawcę o rodzaju danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana
 7. Usługobiorca ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Zbiór danych osobowych MyPraca został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
 9. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników portalu MyPraca, używamy tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer MyPraca na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu MyPraca. Możemy też umieścić cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy portalem MyPraca a współpracującymi z nami serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług portalu MyPraca.
 10. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich droga elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie, która znajduje się w treści formularza zamówienia wypełnianego przez Usługobiorcę.
 11. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, usługodawca ma prawo przetwarzania danych Usługobiorcy bez jego uprzedniej zgody w celach marketingu bezpośredniego realizowanego inną drogą niż za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 12. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji usługi i niezbędnym do tego zakresie, Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.
 13. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach marketingowych, Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych równoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy, o którym mowa w punkcie 10 Regulaminu.
 14. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane podawane przez Niego są informacjami jawnymi, udostępnianymi do wiadomości publicznej w utworzonym na żądanie profilu Użytkownika. Dane te udostępnione są w Internecie oraz mogą być przez innych Użytkowników kopiowane i wykorzystywane w sposób, za który nie odpowiada Usługodawca.

 

TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce prywatności.     OK